Patrimoni

Campana de 1829
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
situada a sobre la porxada de l'església
Datació:
1829
Pica beneitera
Més informació
Element patrimonial
Denominació:
s. XIII
Església parroquial de Sant Corneli. s. XIII
Més informació
Element patrimonial
Datació:
s. XIII
El poble de Buira
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Llorenç, Masover, Taroi
Informants:
Sr. Antoni Palau i família, de Casa Masover de Buira
Referències:
(Pes, 1988:140)
Descripció:
1197- Arnau d'Erill, veient la seva mort propera va fer donació de la vila de Buira al Monestir de Lavaix. (Cartoral de Santa Maria de Lavaix,:68)), (Martínez, 1991, :143)
1204, apareix documentada la vila de Buira
(Puig 11, :139)
s. XIV, a finals d'aquest segle, consta en documents de la baronia d'Erill el lloc de Buira amb 1 foc.
(Lloret,1995 :216)
1393, en un capbreu d'aquest any, consten 9 declarants com a contribuents al castlà de Buira.
(Boix,1993a :463)
El1787 hi ha constància de 12 habitants
El1845 en el poble hi havia 28 ànimes (habitants)
(Madoz,1985 I, :378)
El1970 hi havia en el poble 10 habitants
(ViquipèdiA, Buira)
El1981 eren 6 h.
El poble de Xerallo
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
" el castell ja és esmentat al segle Xl, i el segle Xlii el comte Arnau Roger I, Arnau de Castellgermà, i el seu filL també de nom Arnau, feien donació dels molins fariners d'aquest terme al monestir de Gerri de la Sal". (Bellmunt, 1997 :81) El1082, el comte Artau dona a entre d'altres llocs, les esglésies de Sta. Eulàlia de Castellgermà amb I'alou i un home, un altre alou a Sas, ..... (Martínez,1991,:119) i (Col-lecció Diplomàtica de Gerri) El1381 el lloc de Castell-Germà era del noble Arnau d'Erill i contaba amb 111 focs. (Bofarull, :77), (Català 1979c, :1394) Els anys 1394 i 1397 torna a aparèixer la referència del castell. (Català 1979a, :1332) Hi ha una fotografia de l'any 1929 del poble vell, avui desaparegut. (Ros, 2005,:3) L'any 1948 es va iniciar les obres d'instal-lació de la fàbrica de ciment i es van enderrocar totes les antigues cases del poble antic i la seva petita església parroquial. La "Fóbrica de Cemento Pirineo" de E.N.H.E.R., va estar oberta entre 1950 a 1973. Funcionava , en part, amb el carbó de les mines de Malpàs. (VVAA. 2000) 1951 es va iniciar la construcció del cable aeri de Malpàs a Xerallo i el maig de 1953 va entrar en funcionament. (VVAA. 2000) El mes de març de l'any 1973 va sortir l'últim ciment de la fàbrica i va quedar definitivament abandonada. (VVAA. 2000)
Església parroquial de Santa Coloma
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
L'arquitectura d'aquesta construcció és singular, tant per la tipologia dels seus paraments, com per l'estructura del petit campanar, que en un temps no molt reculat va quedar absorbit per l'ampliació del casal veí.
Datació:
s. XV- XVI
Estat de conservació:
Runes
El Poble de Sta. Coloma d'Erdo
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Benito, Pere
Referències:
(Pes, 1988 :141)
Descripció:
Relació de focs que apareixen en el tres fogatges de:
  • 1378 ........................................ 3 focs
  • 1497 ........................................ 6 focs
  • 1553 ........................................ 5 focs
(Bertran, 1987 :138)
En un procés de bruixeria contra Pere Françoy d'Erinyà de l'any 1574, apareix citat un tal Ciprià Pey del lloc de Santa Coloma de la baronia de Bellera.
(Espada 1999, :97)
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de Sta. Coloma.
(Carreras,1908 :1078)
El1970 el poble tenia 6 habitants
L'any 1967, la casa Pere,que era una de les més fortes de la regió, va tancar definitivament les portes.
(Ros,2001 :405)
El1991 ja estava despoblat del tot.
(Lloret,1995 :215)
Cenobi de Sant Genís de Bellera (La Bastida)
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
actualment dins del terme de Senterada
Aquest conjunt, conegut també com a les Bordes de Torres, són les restes de l'antic cenobi que ja apereix documentat en el segle IX i que estaria estretament relacionat amb els conjunts propers del Pont del Diable (03.06) i el despoblat medieval dels Corralets (03.05) que s'alcen a l'altra banda del torrent.