Bibliografia

ALBESA I RIBA, Carles (1992)
 • Visita al Pallars de dos excursionistes barcelonins a la darreria del segle passat, a "Collegats 5", Anuari del Centre d'Estudis del Pallars 1991, edita Garsineu Edicions, 1992, pàg. 169 a 174.
AMADES, Joan ( 1950)
 • Folklore de Catalunya. Rondallística, Barcelona 1950.
BALUST I CLAVEROL Lídia ( 1992)
 • Les restauracions del patrimoni artístic al Pallars, a "Collegats 5", Anuari del Centre d'Estudis del Pallars 1991, edita Garsineu Edicions, 1992, pàg. 141 a 156.
BELLIERI, A. (1952)
 • Historia de una antigua familia catalana. Los Bellera. "Analecta Sacra Tarraconensia", 25 (1952), pp. 339-374.
BELLMUNT I FIGUERAS, Joan ( 1997)
 • Fets, costums i llegendes. Pallars Jussà, 11, Pagès editors, Lleida, 1997.
BELLMUNT I FIGUERAS, Joan ( 1998)
 • Fets, costums i llegendes. Pallars Jussà, I, Pagès editors, Lleida 1998.
BELLMUNT I FIGUERAS, Joan (2000)a
 • Fets, costums i llegendes. Pallars Jussà, 111, Pagès editors, Lleida, 2000.
BELLMUNT I FIGUERAS, Joan (2000)b
 • Fets, costums i llegendes. Pallars Jussà, IV, Pagès editors, Lleida, 2000.
BELLMUNT I FIGUERAS, Joan (2009)
 • Viles, pobles, ciutats i llogarrets de les terres de Lleida, 1 er, 2on i 3er. Volums, edita la Mañana i Diputació de lleida, Lleida 2009.
BENITO, Pere, BOLÒS, Jordi i BUSQUETA Joan Josep (1993)
 • Castell de Sarroca de Bellera, a "Catalunya Romànica" vol XV, El Pallars Jussà i El Pallars Sobirà, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1993, pàg. 459-460.
BENITO, Pere, BOLÒS, Jordi i BUSQUETA, Joan Josep (1993)
 • Castell de Castellgermà, a "Catalunya Romànica" vol XV, El Pallars Jussà i El Pallars Sobirà, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1993, pàg. 461 -462.
BERTRAN I ROIGE, Prim (1987)
 • Aproximació a la demografia del Pallars Jussà segons el fogatge de 1497, a "Collegats l", Anuari del Centre d'Estudis del Pallars 1987, edita Virgili & Pagès, SA, Lleida 1987, pàg. 113 a 147.
BOIX, Jordi i ADELL, Joan-Albert (1993)a
 • Sant Corneli de Buira, a "Catalunya Romànica" vol XV, El Pallars Jussà i El Pallars Sobirà, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1993, pàg. 463-464.
BOIX, Jordi i ADELL, Joan-Albert ( 1993) b
 • Santa Maria d' Avellanos, a "Catalunya Romànica" vol XV, El Pallars Jussà i El Pallars Sobirà, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1993, pàg. 464.
BOLÒS I MASCLANS, Jordi i NUET I BADIA, Josep ( 1983)
 • Els molins fariners, Col.lecció Ventall, 1, Ketres editora, S.A. Barcelona 1983.
BOLÒS, Jordi ( 1993)
 • Pont del Diable, a "Catalunya Romànica" vol XV, El Pallars Jussà i El Pallars Sobirà, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1993, pàg. 462.
CARRERAS Y CANDY, Francesc (1908- 1918)
 • Geografia General de Catalunya, 6 vols. Establiment Editorial, Albert Martin, Barcelona
CATALÀ I ROCA, Pere (1979)a
 • El castell de Bellera, cap de baronia, a "Els castells catalans", vol. VI, 2° part, Rafael Dalmau, Editor, Barcelona, pàg. 1332 a 1336.
CATALÀ I ROCA, Pere (1979)b
 • Erillcastell, centre de la baronia d' Erill, a "Els castells catalans", vol. VI, 2° part, Rafael Dalmau, Editor, Barcelona, pàg. 1291 a 1302.
CATALÀ I ROCA, Pere (1979)c
 • Pallars Jussà - Comentari marginal, a "Els castells catalans", vol. VI, 2° part, Rafael Dalmau, Editor, Barcelona, pàg. 1349 a 1422.
COLL, Josep ( 1986)a
 • El gat escaldat, a Quan Judes era fadrí i sa mare festejava. Rondalles del Pallars, Edicions del Mall, Barcelona 1986, pàg. 78.
COLL, Josep (1986)b
 • El Pont del Diable, a Quan Judes era fadrí i sa mare festejava. Rondalles del Pallars, Edicions del Mall, Barcelona 1986, pàg. 105-106.
COLL, Josep ( 1986)c
 • La Verge de Castellgermà, a Quan Judes era fadrí i sa mare festejava. Rondalles del Pallars, Edicions del Mall, Barcelona 1986, pàg. 120-121.
COLL, Josep ( 1986)d
 • El cas de la dona fato, a Quan Judes era fadrí i sa mare festejava. Rondalles del Pallars, Edicions del Mall, Barcelona 1986, pàg. 150.
COLL, Josep ( 1986)e
 • El cas de la nineta del Culleraire, a Quan Judes era fadrí i sa mare festejava. Rondalles del Pallars, Edicions del Mall, Barcelona 1986, pàg. 152.
COLL, Josep ( 1986)f
 • La jove mandrosa, a Quan Judes era fadrí i sa mare festejava. Rondalles del Pallars, Edicions del Mall, Barcelona 1986, pàg. 241.
COLL, Pep ( 1996)
 • Viatge al Pirineu fantàstic, Columna Edicions, 1996.
COROMINES, Joan ( 1995)
 • Onomasticon Cataloniae, vol. 111, BI-C, Curial Edicions Catalanes, Barcelona 1995, pag 248.
ERTA, Maria José ( 1997)
 • Mare de Déu de Castellgermà, a "Maria. Imatgeria medieval ribagorçana", El Pont de Suert 1997, pàg. 32.
ESPADA GINER, Carmeni OLIVER BRUY, Jaume (1999)
 • Les bruixes al Pallars. Processos d'inquisició a la Varvassoria de Toralla (s. XVI), Garsineu Edicions, Tremp 1999.
FARRÀS I GRAU, Francesc (1988)
 • El Pallars i l'Alta Ribagorça en l'obra de Francisco de Zamora, a "Collegats 2", Anuari del Centre d'Estudis del Pallars 1988, edita Virgili & Pagès, SA, Lleida 1988, pàg. 211 a 222.
FERNÀNDEZ LÓPEZ, Lluís (2008)
 • El pont del Diable de la Bastida de Bellera, a Butlletí de la Unió Excursionista de Sabadell, núm. 133, maig I desembre 2008, Sabadell, pàg. 1 O i 11 .
GAVÍN, Josep M. ( 1981)
 • Pallars Jussà, Inventari d'Esglésies, vol. 8
GONZÀLEZ I PÉREZ, J.R. i RODRÍGUEZ I DUQUE, J.l. ( 1992)
 • El Pont del Diable: un cas singular entre els ponts del Pallars Jussà, a "Collegats 5", Anuari del Centre d'Estudis del Pallars 1991, edita Garsineu Edicions, 1992, pàg. 71 a 81
GONZÀLEZ I VERDAGUER, Teresa (1993)
 • Sant Feliu de Sarroca de Bellera. Talla de la Mare de Déu, a "Catalunya Romànica" vol XV, El Pallars Jussà i El Pallars Sobirà, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1993, pàg. 460- 461.
INIESTA, Montserrat i FEIXA, Carles (1991)
 • El patrimoni etnològic a les comarques de l'alt Pirineu, a "Collegats, 4", Anuari del Centre d'Estudis del Pallars 1990, Edita: Arts Gràfiques Babalà SL. Pagès Editors, Lleida 1991, pàg. 35 a 50.
LLORET, Teresa ( 1995)
 • Sarroca de Bellera, a "Gran Geografia Comarcal de Catalunya", Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Ribagorça i Llitera, Enciclopedia Catalana, Barcelona 1995, 2° edició, pàg. 213-217.
LLUÍS, Joan ( 1971)
 • Històries i llegendes del Pallars, Biblioteca Selecta, volum 445, Barcelona 1971, pàg. 272 a 291.
LLUÍS, Joan ( 1981)
 • La dansa popular al Pallars, a "Etnologia Pallaresa", Homenatge a Ramon Violant i Simorra, Edita Escudella 2, La Pobla de Segur, 1981, pàg. 135 a 141.
MADOZ, Pascual ( 1985)
 • Articles sobre el Principat de Catalunya, Andorra i zona de parla catalana del Regne d'Aragó, a "Diccionario geogrófico­ estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar", vol. I ( 1845) i 11 ( 1849), Curial, Barcelona 1985, vol. I i vol. 11 facsímil.
MATÍNEZ I TEIXIDÓ, Lydia (1991)
 • Les Famílies Nobles del Pallars en els segles Xl i Xli, Estudis 3, edita: Pagès Editors, Lleida 1991 .
MERCADER, Joan (1957)
 • Els capitans generals (segle XVIII), Barcelona 1957, pàg. 79
MIR, Jordi i MIR I BÒRIA, Roger ( 1989)
 • Els pobles del Pallars a la cartografia del segles XVII i XVIII, a "Collegats,3", Anuari del Centre d'Estudis del Pallars 1989, Edita: Arts Gràfiques Babalà SL. Pagès Editors, Lleida 1989, pàg. 215 a 238.
MONREAL, Lluís i RIQUER, Martí de ( 1965)
 • Els castells medievals de Catalunya, lli, Barcelona 1965, pàg. 1 O.
MOLINÉ, Enric (1989)
 • La guerra dels francesos al Pallars, a "Collegats,3", Anuari del Centre d'Estudis del Pallars 1989, Edita: Arts Gràfiques Babalà SL. Pagès Editors, Lleida 1989, pàg. 181 a 190.
PEGUERA, Lluís de (1701)
 • Pràctica, forma y stil de celebrar Corts Generals en Cathaluya ...., (original 1 a edició, Barcelona, 1 632).
PES, lmma i COMA, Lurdes ( 1988)
 • Els noms de les cases a la vall del Bòsia, a "Collegats 2", Anuari del Centre d'Estudis del Pallars 1988, edita Virgili & Pagès, SA, Lleida.
PLADEVALL, Antoni i CATALÀ ROCA, Francesc (1978)
 • Els monestirs catalans, Edicions Destino, Barcelona, quarta edició, 1978.
PLADEVALL, Antoni ( 1985)
 • Pròleg, d'Articles sobre el Principat de Catalunya, Andorra i zona de parla catalana del Regne d'Aragó, a "Diccionario geogrófico­ estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar", vol. I, Curial, Barcelona 1985, pàg. 5 a 8.
PUIG I FERRATER, Ignasi M. (1991)
 • El monestir de Santa Maria de Gerri (segles Xl-XV). Estudi Històric, vol. I i Col·lecció Diplomàtica, vol. 11, Institut d'Estudis Catalans, Memòries de la Secció Històrica-Arqueològica, XLII/1 i XLII/2 Barcelona, 1991 .
RAMOS, Maria-Lluïsa i GONZALEZ, Teresa (1993)
 • Sant Feliu de Sarroca de Bellera, a "Catalunya Romànica" vol XV, El Pallars Jussà i El Pallars Sobirà, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1993, pàg. 460-461.
RAMOS, Maria-Lluïsa i ADELL, Joan-Albert ( 1993)
 • Mare de Déu de Bellera, a "Catalunya Romànica" vol XV, El Pallars Jussà i El Pallars Sobirà, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1993, pàg. 462-463.
RIU I RIU, Manuel (1960)
 • Las comunidades religiosos del antiguo obispado de Urgell, siglos VI-XVI, Tesi doctoral mecamografiada. Vol. I. Text. Barcelona, 1960. ROCAFORT, Ceferí (1904) i (1991)
 • Del Noguera -Pallaresa al Noguera-Ribagorçana, a "Butlletí del Centre Excussionista de Catalunya, núm. 11 O, Barcelona, març 1904, pàg.82 i a "Excursions pel Pirineu i el Pla de Lleida", Pagès editors, Lleida 1991, pàg. 99 a 119.
ROCAFORT I SAMSÓ, Ceferí (1908-1918)
 • Província de Llevda, vol. 3 de la Geografia General de Catalunya, 6 vols. Establiment Editorial, Albert Martin, Barcelona.
ROCAFORT, Ceferí ( 1991 )
 • Ascensió a la Pica de Cerví, a "Excursions pel Pirineu i el Pla de Lleida", Pagès editors, Lleida 1991, pàg. 81 a 97.
ROIG, Albert, ADELL, Joan-Albert i CASES, Maria-Lluïsa ( 1993)
 • Sant Genís de Bellera, a "Catalunya Romànica" vol XV, El Pallars Jussà i El Pallars Sobirà, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1993, pàg. 466-468.
ROS FONTANA, Ignasi (2001)
 • El món pastoral i transhumant pallarès d'abans i despres de l'obra de Ramon Violant i Simorra, a "La vida pastoral al Pallars" de R. Violant, Garsineu Edicions, Tremp, 2001, pag. 375 a 409.
ROS FONTANA, Ignasi (2005)a
 • Biografia de Ramon Violant i Simorra (Sarroca de Bellera, 1903- Barcelona, 1956), a "El llegat de Ramon Violant i Simorra", Garsineu Edicions, Tremp, 2005, pàg. 9 a 26.
ROS FONTANA, Ignasi (2005)b
 • El senyor mestre, Pirineu Memòria Gràfica, 6, Garsineu Edicions, Tremp 2005.
SANLLEHY I SABI, M. Àngels (201 O)
 • Les cases a les societats pirinenques a l'època moderna: l'autorreproducció pagesa en l'economia comunal, a "Família pagesa i economia rural", VIl Congrés sobre Sistemes Agraris, Organització Social i Poder Local, Edita l'Institut d'Estudis llerdencs, Lleida 201 O, pàg. 73 a 102.
SERRA I CLOTA, Assumpta (2007)
 • Los molinos medievales en la Cataluña cristiana: estudio y evolución (ss. Xl-XVI), a "Actas del Quinto Congreso Nacional de Historia de la Construcción", Burgos, 7-9 de junio de 2007, volumen 11, varios editores, Madrid 2007, pag. 871 a 881.
VIOLANT, Ramon ( 1927)
 • Costums tradicionals: aplec de Castell-Germà, a Butlletí del G. E. Juventut Catalana, núm. 11, (Barcelona jul.- ag. 1927), pàg. 132
VIOLANT I SIMORRA, Ramon ( 1950)
 • Características tradicionales, antiguas y evolucionadas, del hogar doméstico popular en Cataluña, a "Revista de Dialectología y Tradiciones Populares", volum VI, quadern núm. 3, pàgs. 430-491, Centro de Etnología Peninsular del CSIC, Madrid, 1950 i també a "Obra Oberta, 3", Alta Fulla, Barcelona 1981, pàg. 183 a 250.
VIOLANT I SIMORRA, Ramon (1979)a
 • Elaboració del cànem. El cultiu i la seva preparació, a "Obra Oberta, 2", Alta Fulla, Barcelona 1979, pàg. 9 a 43.
VIOLANT I SIMORRA, Ramon ( 1979) b
 • Elaboració de la llana, a "Obra Oberta, 2", Alta Fulla, Barcelona 1979, pàg. 44 a 65.
VIOLANT I SIMORRA, Ramon (1979)c
 • La indústria casolana del pa al Pallars Sobirà. El gra. Els molins. Els forns. Pastar. Costums i creences, a "Obra Oberta, 2", Alta Fulla, Barcelona 1979, pàg. 67 a 1 61.
VIOLANT I SIMORRA, Ramon (1979)d
 • Notas de etnografia pastoril pirenaica. La trashumancia, a "Obra Oberta, 2", Alta Fulla, Barcelona 1979, pàg. 163 a 182, i també a "Pirineos",núm. 8, any IV, pàgs. 271-290, Estación de Estudios Pirenaicos del CSIC, Saragossa, 1948
VIOLANT I SIMORRA, Ramon (1981 )a
 • El demonio vegetativa del trigo: Ritos agrarios de la cosecha en Cataluña, a "Etnologia Pallaresa", Homenatge a Ramon Violant i Simorra, Edita Escudella 2, La Pobla de Segur, 1981, pàg. 25 a 90.
VIOLANT I SIMORRA, Ramon ( 1981 ) b
 • De bruixeria Pallaresa, a "Etnologia Pallaresa", Homenatge a Ramon Violant i Simorra, Edita Escudella 2, La Pobla de Segur, 1981, pàg. 91 a 127.
VIOLANT I SIMORRA, Ramon (1981 )e (reedició de 1938)
 • El tragí popular al Pallars Sobirà. Estudi i descripció dels mitjans de transport emprats a la comarca a "Obra Oberta, 3", Alta Fulla, Barcelona 1981, pàg. 37 a 142.
VIOLANT I SIMORRA, Ramon (1981 )d (reedició de 1934)
 • Festes Tradicionals del Pallars, a "Obra Oberta, 4", Alta Fulla, Barcelona 1981, pàg. 9 a 52.
VIOLANT I SIMORRA, Ramon ( 1985) (reedició de 1949)
 • El Pirineo Español, volumen I, Editorial Altafulla, Barcelona 1985.
VIOLANT I SIMORRA, Ramon (1986) (reedició de 1949)
 • El Pirineo Español, volumen 11, Editorial Altafulla, Barcelona 1986.
VIOLANT, Ramon ( 1992)
 • El cicle individual i familiar al Pallars, Garsineu Edicions, Tremp 1992.
VIOLANT I SIMORRA, Ramon (2001)
 • La vida pastoral al Pallars, Biblioteca Ramon Violant i Simorra, 1, Garsineu Edicions, Tremp 2001.
VIOLANT I SIMORRA, Ramon (2005)
 • L'interès que tenen els museus i els estudis etnogràfics per a l'estudi de la vida humana en general, (1946) a "El llegat de Ramon Violant i Simorra", Garsineu Edicions, Tremp, 2005, pàg. 89 a 108.
VVAA. ( 1999)
 • El Pallars vist per Violant i Simorra, Pirineu Memòria Gràfica, 1, Garsineu Edicions, Tremp 1999.
VVAA. (2000)
 • 25 Aniversario Zona Residencial Xerallo, edició Zona Residencial Xerallo, 2000.
VVAA. (2005)
 • El llegat de Ramon Violant i Simorra, Garsineu Edicions, Tremp 2005
YOUNG, Arthur (1993)
 • Viatge a Catalunya, Garsineu Edicions, Tremp, 1993.
ZAMORA, Francisco de ( 1973)
 • Diario de los viajes hechos en Catalunya, Curial, Barcelona 1973.