Poble

El poble de Castellvill de Bellera
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Baniló, Mestret, Dominguet, Pomer, Rollon
Informants:
Família Castells de Casa Bonet de Castellnou d'Avellanes
Referències:
(Pes, 1988 :140)
Descripció:
L'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de Castellvell
(Carreres,1908 :1032), (Mir, 1989 :23)
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de astellviny.
(Carreres,1908 :1078)
L'any 1787 hi havia 45 habitants
(Vikipedia­ Castellvell)
El 1960 en quedaven 13.
(Vikipedia - Castellvell)
El 1994 estava totalment abandonat.
(Vikipedia­ Castellvell)
El poble de Castellnou d'Avellanos
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Bonet, Castell, Hereu, Jordi, Palau, Pere Antoni
Informants:
Família Castells de Casa Bonet de Castellnou d'Avellanos
Referències:
Pes, 1988 :140)
Descripció:
"... al segle XVII el lloc de Castellnou apareix dins la sots-vegueria de Pallars isota el domini senyorial dels comtes d'Erill."
(Peguera.1701),
(Lloret 1995, :216)
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any
1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de Castellnou.
(Carreras,1908 :1078)
El 1787 el poble tenia 88 habitants
(Viquipèdia)
El 1960 hi havia 26 habitants
(Viquipèdia)
El 1981 s'havien reduït a 9 h.
(Viquipèdia)
El 1991 hi ha censats 7 habitants, que no vol dir que hi visquin permanentment.
(Lloret,1995 :215)
El 2005 hi havia censats 6 habitats
(Viquipèdia)
El poble d'Avellanos
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Carrera, Curreu - Ramon, Grabiel, Guimó, Lluís, Marquet, Miquel, Reguard, Ribera, Sebastià, Teixidor, Tonya, l'Estudi
Informants:
Sra. Àngela Farrer Palacin, de Casa Carrera d'Avellanos, Sr. Bernat Lanau Farrer, de Casa Carrera d'Avellanes
Referències:
(Pes, 1988 :139)
Descripció:
L'any 1378, en el capbreu-llevador de Susterris, aparei entre d'altres, el lloc d'Avellanes. En aquestes dades el poble tenia 4 focs i pertanyia a la baronia d'Erill.
(Boix,1993b :464)
En el s. XVII el lloc d'Avellanes era dels comtes d'Erill, a la sots-vegueria del Pallars.
(Peguera,1701),(Català,1979,v.VI :1297),(Lioret 1995,:216),
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730,per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc d'Avellanes.
(Carreras,1908 :1078)
En el segle XIX Avellanos formava municipi amb Castellnou d'A vellanaos i Vilancós.
(Madoz,1985 I :14), (Bellmunt, 1998 :91)
El1845 el poble tenia 14 cases i 69 persones
(Madoz,19851 :14)
1960 hi havia 69 habitants
1970 en quedaven 17
1981 hi havia 12 habitants
1994 en el poble hi quedaven dues famílies
(Bellmunt,1998 :93)
2005 hi consten 7 habitants
(Viquipèdia)
El poble de Vilancós
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Conillaire- Tonya, Minguet, Sastre, Paratge, Carxeu
Informants:
Sra. Aida Montclús Coma, de Casa Sastre de Vilancós
Referències:
(Pes, 1988 :141)
Descripció:
L'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de Vilancós
(Carreras, 1908 :1032), (Mir, 1989 :23)
"... al segle XVII apareix dins la sots-vegueria de Pallars i sota el dominisenyorial dels comtes d'Erill."
(Peguera,1701), (Lloret 1995, :216)
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any
1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de Vilella. (Carreras,1908 :1078)
El poble de Mesull
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Cosó, Gaspart, Girvàs, Joanot, Peranero, Sarais, Bringué
Informants:
Sr. Josep Carrera Loan, de Casa Monge de Manvanet
Referències:
(Pes, 1988 :140)
Descripció:
L'any 1381 era senyoriu dels Erill i tenia 7 focs
El 1970 hi havia 9 habitants
El 1981 ja eren domés 4 h.
(Viquipèdia)
El 1991 hi havia 4 habitants censats
(Lloret,1995 :215)
El poble de Manyanet
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Andreu, Aurreli, Batista, Bordalé, Capdelleta, Casal, Castell, Enllarg, Gallart, Joma, Monge, Músic, Nesa, Peregat, Perelló, Rafel, Rectoria, Serrado, Simon, Pep, Abadia, Jan Roi, L'Estudi
Informants:
Sr. Josep Carrera Loan, de Casa Monge de Manyanet
Referències:
(Pes, 1988 :140)
Descripció:
El 1187, Guillem de Sas i la seva esposa Sança donen a I' Hospital de Jerusalem dos masos en els llocs de Sas i Manyanet ..."(Català 1979c, :1361) El 1381 era senyoriu dels Erill i tenia 10 focs (Català,1979c :1361) L'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de Manyanet. (Carreras,1908 :1032), (Mir, 1989 :23) "... al segle XVII apareix dins la sots-vegueria de Pallars i sota el domini senyorial dels comtes d'Erill." (Peguera,1701), (Lloret 1995, :216) El 1831 el lloc de Manyanet, que es troba dins el Corregiment de Talarn, te en aqueslls anys 50 ànimes (habitants) (Rocafort,1908-1918 :788) 1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referenciat el lloc de Manyanet. (Carreras, 1908 :1078) El 1970 hi havia 25 habitants El 1981 ja eren domés 21 h. El 1991 hi ha censats 16 habitants, que no vol dir que hi visquin permanentment. (Lloret,1995 :215) El 1993 hi havia 1 sol habitant (Viquipèdia)
El poble de Benés
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Badia, Bonet, Castell, Dretxó, QueI, Sastre, l'Estudi, Corruncui
Informants:
Sra. Victorina Moyes Ferrer, de Casa Badia de Benés, Sra. Dolors Bertran, de Casa Bonet de Benés, Família Nadal de Casa Quel de Benés
Referències:
(Pes, 1988 :139)
Descripció:
El1361, el poble ja surt documentat. (Català 1979a,:1332) "... al segle XVII apareix dins la sots-vegueria de Pallars isota el domini senyorial dels comtes d'Erill." (Peguera,1701), (Lloret 1995, :216) L'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de Benés (Carreras,1908 :1032), (Mir, 1989 :23) el 1960 tenia 22 habitants el 1980 ja havien baixat a 8 (Viquipèdia) el1991 hi havia 4 habitants censats (Lloret 1995, :215) el 2005 eren 5 habitats (Viquipèdia)
El poble de Xerallo
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Grivo, Manyanet (també coneguda com a Gramuntill i de més antic Negre), Pontarri, Xerina, Titó
Informants:
Sr. Josep M0 Ricou Durany, de Casa Fèlix de les lglésies
Referències:
(Pes,1988 :142)
Descripció:
" el castell ja és esmentat al segle Xl, i el segle Xlii el comte Arnau Roger I, Arnau de Castellgermà, i el seu filL també de nom Arnau, feien donació dels molins fariners d'aquest terme al monestir de Gerri de la Sal".
(Bellmunt, 1997 :81)
El1082, el comte Artau dona a entre d'altres llocs, les esglésies de Sta. Eulàlia de Castellgermà amb I'alou i un home, un altre alou a Sas, .....
(Martínez,1991,:119) i (Col-lecció Diplomàtica de Gerri)
El1381 el lloc de Castell-Germà era del noble Arnau d'Erill i contaba amb 111 focs.
(Bofarull, :77), (Català 1979c, :1394)
Els anys 1394 i 1397 torna a aparèixer la referència del castell.
(Català 1979a, :1332)
Hi ha una fotografia de l'any 1929 del poble vell, avui desaparegut.
(Ros, 2005,:3)
L'any 1948 es va iniciar les obres d'instal-lació de la fàbrica de ciment i es van enderrocar totes les antigues cases del poble antic i la seva petita església parroquial.
La "Fóbrica de Cemento Pirineo" de E.N.H.E.R., va estar oberta entre 1950 a 1973. Funcionava , en part, amb el carbó de les mines de Malpàs.
(VVAA. 2000)
1951 es va iniciar la construcció del cable aeri de Malpàs a Xerallo i el maig de 1953 va entrar en funcionament.
(VVAA. 2000)
El mes de març de l'any 1973 va sortir l'últim ciment de la fàbrica i va quedar definitivament abandonada.
(VVAA. 2000)