Patrimoni

Castell de Bellera
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
El sector sobirà s'alçava damunt de la gran roca on es recolza el poble actual.
Datació:
Hi ha referències del seole X
El Poble de Sarroca de Bellera
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Barber, Caietano, Casat, Moneia o Cierco, Farràs, Fuster, Gassol, Guarda o Lloret, Molí, Montsió, Negreta, Pedra, Tito, Puixanet, Traginer, Tonet, Rufina, Servent, Forn - Casa del Fèlix, Poldo- (avui Laura), Ramon del Fèlix-l'Estanc, Jumvilella, Estudi, Ramis, Eloi, Sant, Peret, Serra, Potecari, Quimet, Campaner, Berta, Noti, Jota
Informants:
Josep Ramon Lloret Loan, de Sarroca de Bellera, Josep M. Ricau Durany, de les lglésies
Referències:
(Pes, 1988 :139)
Descripció:
Relació de focs que apareixen en els fogatges de:
1378 ........................................ 7 focs
1381 ........................................ 7 focs (uns 35 habitants)
1497 ........................................ 14 "
1553 ........................................ 17 "
(Bertran, 1987 :138)
El 1719 el castell va fer una funció defensiva quan les tropes franceses envaïren la comarca des de la Vall d'Aran
(Lloret 1995, :215)
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de Sarroca.
(Carreras,1908 :1 078)
El1788 F. De Zamora, en el seu viatge per aquesta zona diu el següent: " ..... Sarroca de Bellera estó en una situación elevadísima y en lo mas alto de la peña tiene una fortificación inexpugnable. Al pié se posa por un puente de piedra estrecho y ma/o ....."
(Zamora,1973 :206)
A finals del s. XIX hi havia un batà a la vora del molí del poble, més tard, d'aquest indret sen va dir "l'hort del batà".
(Violant, 1979b :58)
L'any 1902 va plegar l'últim teixidor de cànem que es deia ManUel Carles.
(Violant, 1979a :27)
Segons C. Rocafort el 1908 en el poble hi havia Escola Municipal.
(Rocafort,1908-1918 :852)
El 1914 hi havia 73 edificis amb 163 habitants
(ViquipèdiA)
St. Quiri Sas
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
Petit edifici de planta rectangular i absis llis semicircular
Datació:
Construcció d’origen romànic però molt modificada.
Bibliografia:
(Lloret,1995 :216)
Estat de conservació:
Bona
Denominació:
Capella de Sant Quiri
Propietat:
Bisbat
Situació:
Cap damunt del tossal de Sant Quiri, a 1.615,8 m d’altitud.
Ús actual:
Oberta al culte de forma temporal
Bancals de Sistiri a Coll de Sas
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
Conjunt de feixes graonades i sostingudes amb parets de pedra seca obrades antigament per el conreu de cereals.
Datació:
Nn la primera meitat del segle XX encara es cultivaven.
Bibliografia:
(Coromines, 1997, Onomasticon .... vol. VII :126)
Estat de conservació:
Regular
Denominació:
Bancals del Sistiri
Propietat:
Comunal
Situació:
A 1460 m d’altitud, en el coster del solà del Coll de Sas
Ús actual:
Erm
Conjunt de moles (2 a dins)
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
Restes del conjunt del mecanisme del molí (moles, tramuja, riscle, cabra... )
Datació:
En el segle XIX ja estava en funcionament
Estat de conservació:
Runes
Denominació:
Moles volandera i sotana.
Propietat:
Privada
Situació:
Interior de l’obrador del molí fariner d’en Fierro.
Ús actual:
En desús
Mola de Fierro
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
Edificació en runes, de la que es conserva les quatre parets de l’obrador descoberterat i part dels mecanismes totalment deteriorats, tant del carcavà com de l’obrador.
Datació:
Referències orals del seu funcionament del segle XIX
Estat de conservació:
Runes
Denominació:
Mola de Fierro
Propietat:
Privada
Situació:
A sota el poble, a la riba dreta del riu Erta.
Ús actual:
en desús
Església parroquial de St. Miquel (Sas)
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
Petit edifici de planta rectangular amb dues absidioles laterals a cada costat. El campanar s’alça en el angle sud-est de la nau.
Datació:
L’edifici actual és dels segles XVII – XVIII, obrat sobre estructures més antigues.
Estat de conservació:
Bona
Denominació:
Església parroquial de Sant Miquel
Propietat:
Bisbat
Situació:
Al cap d’amunt del poble
Ús actual:
Oberta al culte de forma temporal
Font de Cantòria
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
És un llarg abeurador amb el broc de la font a un extrem
Datació:
Uns anys enrere va ser restaurada
Bibliografia:
(Coromines, 1995, Onomasticon ... vol. III :248)
Estat de conservació:
Bona
Denominació:
Font de Cantòria
Propietat:
comunal
Situació:
Prop de l’entada al poble per el camí dels horts.
Ús actual:
En funcionament