Poble

El poble de Sentís
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Coixà, La Tona, Margalida, Nesa, Portís, Quim, Sunyer, Tonic, Torres, Corruncui, L'Abadia (l'habitatge del mossèn i l'estudi), Rei (enrunada), Casó, Roc, Burrugat, Fadulia, Pau- Ramona
Informants:
Famma Moyes- Perucho, de Casa Sunyer de Sentís, Sra. Marta Moyes Perucho de Casa Sunyer de Sentís
Referències:
(Pes, 1988 :141)
Descripció:
L'any 785 (1022) ( * apareix documentat el monestir de Sentís
(Violant 1986 :542)
A l'any 847 (1022) ( * s'atribueix la data d'un doc. del monestir de Lavaix on es parla d'establiments monàstics d'aquesta contrada i es diu;".... in Vaselica, Sancti luliani, qui est fundata prope fluvio cuius vocabu/um est Bosega subtus villa Santiceto ..."
(Rocafort 1908 :787), (Piadevall,1978 :26), (Riu, 1960)
".... el 986 (1 022) ( * J compareix la "villam Sancti Tirsi", qui est infra terminos de castro Sass."
(Català 1979c,:1361)
1068, els comtes Artau I i Llúcia donen al monestir de St. Genís de Bellera, el lloc de Sant Tirs, que abans es deia Subiligas, i que es troba en el territori de Sas.
(Puig 1991 11, :7) [Cartoral de Lavaix, f. 58b]
1076, el comte Artau I dóna al monestir de Bellera la parròquia de St. Tirs i la que treballen els homes de Sentís en el terme del castell de Sas.
(Martínez 1991,:118), (Cartoral de Sta. Maria de Lavaix)
En un procés de bruixeria contra Pere Françoy d'Erinyà de l'any 1574, apareix com a relacionat en el cas un tal Pere Sunyer del lloc de Sentís.
(Espada, 1999, :101)
En un procés de bruixeria contra Joana Bertomeua d'Erinyà de l'any 1575, es diu que aquesta Bertomeua era eixida de Sentís.
(Espada, 1999, :174)
El 1870 el cens donava 16 habitants
El 1970 hi havia 16 habitants
(Bellmunt 2000)
El 1991 ja eren 8 els habitants censats
(Lloret,1995:215)
El 2005 eren 7 els habitants
(Viquipèdia)
(*) aquestes dates dels segles IX i X, procedeixen de diplomes falsificats, que prenen com a base correcta el de l'any 1022.
El poble de les Iglésies
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Bepa, Farrer, Fèlix, Gaiot, Gironi, Lluïsa, Moliner (abans Casa de Ferrer), Montargull, Mossèn Batista - Batlle, Narcís, Paquetaire, Pastisser, Pouet (abans Casa Capdevila), Peraire, Perutxo, Ribera, Tauler, Bernat, Mateu, Buireta -l'Estudi a la planta baixa, Sastre, Tiroliu, Sabater (abans Casa Botella, Manel d'Aneto, Benito, Castarné, Pereiret, Durra, Carrera, Bosinet, la Caseta
Informants:
Sra. Solita Bertran Gallart de Casa Moliner de les lglésies, Sra. Rosa Vidal Escoli, de Casa Gironi de les lglésies, Sra. Pepita Bertran Nus, de Casa Mossèn Batista de les lglésies, Sr. Josep Mª Ricou Dureny, de Casa Fèlix de les lglésies, Sr. Joan Xampeny Peiret de Casa Farrer de les lglésies
Referències:
(Pes, 1988 :140)
Descripció:
Es diu que en el segle XVI construïren la Casa Batlle
(Mossèn Batista) (ViquipèdiA)
L'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de les lglésies.
(Carreras,1908 :1032), (Mir, 1989 :23)
El 1845 Pascual Madoz ens diu que el poble te 26 almas (habitants)
(Madoz,1985 11 :11)
El 1970 en el poble hi havia 69 habitants
El1981 eren 33 h.
El 1991 els habitants censats eren 31
(Lloret,1995:215)
El 1993 eren 20 h.
(Bellmunt 1997 :81)
El 2005 tenía 22 habitants
(GEC)
El poble de Buira
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Llorenç, Masover, Taroi
Informants:
Sr. Antoni Palau i família, de Casa Masover de Buira
Referències:
(Pes, 1988:140)
Descripció:
1197- Arnau d'Erill, veient la seva mort propera va fer donació de la vila de Buira al Monestir de Lavaix. (Cartoral de Santa Maria de Lavaix,:68)), (Martínez, 1991, :143)
1204, apareix documentada la vila de Buira
(Puig 11, :139)
s. XIV, a finals d'aquest segle, consta en documents de la baronia d'Erill el lloc de Buira amb 1 foc.
(Lloret,1995 :216)
1393, en un capbreu d'aquest any, consten 9 declarants com a contribuents al castlà de Buira.
(Boix,1993a :463)
El1787 hi ha constància de 12 habitants
El1845 en el poble hi havia 28 ànimes (habitants)
(Madoz,1985 I, :378)
El1970 hi havia en el poble 10 habitants
(ViquipèdiA, Buira)
El1981 eren 6 h.
El poble de Xerallo
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
" el castell ja és esmentat al segle Xl, i el segle Xlii el comte Arnau Roger I, Arnau de Castellgermà, i el seu filL també de nom Arnau, feien donació dels molins fariners d'aquest terme al monestir de Gerri de la Sal". (Bellmunt, 1997 :81) El1082, el comte Artau dona a entre d'altres llocs, les esglésies de Sta. Eulàlia de Castellgermà amb I'alou i un home, un altre alou a Sas, ..... (Martínez,1991,:119) i (Col-lecció Diplomàtica de Gerri) El1381 el lloc de Castell-Germà era del noble Arnau d'Erill i contaba amb 111 focs. (Bofarull, :77), (Català 1979c, :1394) Els anys 1394 i 1397 torna a aparèixer la referència del castell. (Català 1979a, :1332) Hi ha una fotografia de l'any 1929 del poble vell, avui desaparegut. (Ros, 2005,:3) L'any 1948 es va iniciar les obres d'instal-lació de la fàbrica de ciment i es van enderrocar totes les antigues cases del poble antic i la seva petita església parroquial. La "Fóbrica de Cemento Pirineo" de E.N.H.E.R., va estar oberta entre 1950 a 1973. Funcionava , en part, amb el carbó de les mines de Malpàs. (VVAA. 2000) 1951 es va iniciar la construcció del cable aeri de Malpàs a Xerallo i el maig de 1953 va entrar en funcionament. (VVAA. 2000) El mes de març de l'any 1973 va sortir l'últim ciment de la fàbrica i va quedar definitivament abandonada. (VVAA. 2000)
El Poble de Sta. Coloma d'Erdo
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Benito, Pere
Referències:
(Pes, 1988 :141)
Descripció:
Relació de focs que apareixen en el tres fogatges de:
  • 1378 ........................................ 3 focs
  • 1497 ........................................ 6 focs
  • 1553 ........................................ 5 focs
(Bertran, 1987 :138)
En un procés de bruixeria contra Pere Françoy d'Erinyà de l'any 1574, apareix citat un tal Ciprià Pey del lloc de Santa Coloma de la baronia de Bellera.
(Espada 1999, :97)
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de Sta. Coloma.
(Carreras,1908 :1078)
El1970 el poble tenia 6 habitants
L'any 1967, la casa Pere,que era una de les més fortes de la regió, va tancar definitivament les portes.
(Ros,2001 :405)
El1991 ja estava despoblat del tot.
(Lloret,1995 :215)
El Poble de La Bastida de Bellera
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Antoni, Armengol, Casó, Casolà, Celestina, Gepeta, Jonico, Magí, Mateu, Pallarès, Ricou, Artal, Jumpere, Lluch, Mateu
Referències:
(Pes, 1988 :140)
Descripció:
relació de focs que apareixen en el tres fogatges de:
  • 1378 ........................................ 3 focs
  • 1381 ........................................ 3 focs
  • 1497 ........................................ 8
  • 1553 ........................................ 9
Bertran, 1987 :138) el 1381 ja consta dins de la baronia deBellera (Lloret 1995,:216) l'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de la Bastida. (Carreras,1908:1032),(Mir, 1989 :23) 1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de la Bastida. (Carreras,1908 :1078) l 1970 eren 6 habitants el 1994 ja era un poble totalment abandonat
El Poble d'Erdo
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Hereu d'Erdo, Farràs
Referències:
(Pes, 1988 :140)
Descripció:
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc d'Erdo. (Carreras,1908 :1078)
El Poble de Vilella
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Borrasser, Sebastià, Sallent, Quimet- Jaume, Artal
Informants:
Família Jordana de Casa Sallent de Vilella
Referències:
(Pes, 1988 :141)
Descripció:
el 1845 es diu de Vilella;
"Les Cases de Viliella (Vilella) estón agregades a I' ajuntament de Sarroca, .... i te 3 cases"
(Madoz, 198511, :305)
1381 segons el fogatjament el nucli tenia 5 focs uns 25 habitants
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de Vilella.
(Carreras,1908 :1078)

1981 hi havia 1O habitants
2005 ja eren 8 habitants (GEC)